Phép kiểm tra độ cứng kiểu bật nảy (Leeb)

expected string or bytes-like object