Một số giải pháp tiết kiệm điện năng hiệu quả

expected string or bytes-like object