Máy đo màu là thiết bị cho phép đọc chính xác một màu sắc bất kỳ

expected string or bytes-like object