Khử tĩnh điện như thế nào?

expected string or bytes-like object