Hướng dẫn cách dùng Thước cặp

expected string or bytes-like object