HANNA HI83399-11 Bộ CAL Check Cho Máy Đo HI83399

Các giá trị độ hấp thụ ở 420nm, 466nm, 525nm, 610nm và zero

  • Quality Engagement
  • Easy change and return
  • Delivery Avaliable
  • Favorable payment