Hanna HI95747-01 Copper Reagent, 100 times

Đóng gói: gói

Số lượng: 100 lần

Phương pháp: bicinchoninate của USEPA.

Detail

 HI95747-01 là thuốc thử chất lượng cao dùng để thực hiện các phép đo so màu nhanh chóng và chính xác. Thuốc thử dựa theo phương pháp bicinchoninate của USEPA.

Thuốc thử khi thêm vào mẫu có chứa đồng sẽ đổi màu; nồng độ càng cao, màu càng đậm. Cường độ màu được xác định bởi một quang kế tương thích và nồng độ sẽ được hiển thị theo mg/L (ppm) hoặc μg/L (ppb) tùy theo máy. 

  • Quality Engagement
  • Easy change and return
  • Delivery Avaliable
  • Favorable payment