Hanna HI54710-10 Calibration Solutions

HI54710-10 là bộ bộ đệm hiệu chuẩn chất lượng cao cấp 4,01, 7,01 và 10.01 có khả năng theo dõi NIST và được cung cấp kèm theo Giấy chứng nhận phân tích. Để thuận tiện cho bạn trong việc đặt hàng tất cả các giải pháp cần thiết cần thiết để đo pH, HI54710-10 cũng bao gồm một giải pháp lưu trữ HI70300L. 

  • Quality Engagement
  • Easy change and return
  • Delivery Avaliable
  • Favorable payment