HANNA HI93735-0 Hardness Reagent

HI93735-0 là thuốc thử chất lượng cao dùng để thực hiện các phép đo so màu nhanh chóng và chính xác. Kết quả sẽ được hiển thị theo mg/L (ppm).

Thông số

Đóng gói

Chai nhỏ giọt

Số lượng

100 lần

  • Quality Engagement
  • Easy change and return
  • Delivery Avaliable
  • Favorable payment