Callipers Inspection Service

Kiểm định thước cặp, kiem dinh thuoc cap