Testing of thermal endurance testers

Kiểm định máy kiểm tra độ bền nhiệt, kiem dinh may kiem tra do ben nhiet