Đồng hồ vạn năng Agilent U1270 Series có gì lạ

expected string or bytes-like object