Bức xạ gây ung thư chết người trong sứ mệnh sao Hỏa

expected string or bytes-like object