Ampe kìm Extech EX830 - Đo AC/DC, nhiệt độ hồng ngoại

expected string or bytes-like object